Majula Drammeh – Spendera tid

posted in: Aktuellt | 0
Foto: Joakim Mathiason

Majula Drammeh – Spendera tid

Spendera tid kan upplevas under följande tider.

Torsdag 13 juni kl 17:30 – 21:00

Fredag 14 juni kl 17:30 – 21:00

Lördag 15 juni kl 17:00 – 20:30

Ingen föranmälan krävs. Anmäl dig på plats i SITEs foajé.

I en tid då vi finner oss fast i ett virrvarr av världspolitisk turbulens, produktionskedjor, och uppmärksamhetsekonomi bjuder Majula in dig att delta i den långsamma och tidskrävande handlingen att vara i nuet. Med fokus på det som är här och nu, skapar hon  en mosaik av mening, ett stilla uttryck för politisk, andlig, existentiell och kulturell strävan.
I dessa ögonblick offrar vi det mest dyrbara vi har att ge –  TID.

Genom varje ny del som placeras i rummet finner vi inte bara en aktiv handling utan också en gemensam reflektion över tidens gång och människans plats i världen.

Majula Drammeh arbetar tvärkonstnärligt inom dans och performance. Hon tenderar att arbeta med interaktiva och somatiska praktiker inom dans och performance för att undersöka hur dessa kan fungera som en bro för människor att vara med och upptäcka sig själva på ett öppet, tillåtande och inkluderande sätt. I det mellanmänskliga.


Majula Drammeh – Spending time

Spending time can be experienced at the following hours:

Thursday June 13, 17:30 – 21:00

Friday June 14, 17:30 – 21:00

Saturday June 15, 17:00 – 20:30

No pre-registration needed. Register on site at SITE’s foyer.

At a time when we find ourselves caught in a tangle of world political turbulence, production chains, and the attention economy, Majula invites you to participate in the slow and time-consuming act of being in the moment. Focusing on what is here and now, she creates a mosaic of meaning, a quiet expression of political, spiritual, existential and cultural endeavour.
In these moments, we sacrifice the most precious thing we have to give – TIME.

Through each new piece placed in the room, we find not only an active act but also a collective reflection on the passage of time and man’s place in the world.

Majula Drammeh works interdisciplinary in dance and performance. She tends to work with interactive and somatic practices in dance and performance to explore how these can act as a bridge for people to co-discover themselves in an open, permissive and inclusive way. In the interpersonal.

Av och med: Majula Drammeh

Foto & Playlist: Joakim Mathiason