Kunskap och kompetensutveckling inom scenkonstområdet:

SITE driver Projektrum som kompetens- och resurscenter.
SITE projektleder ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt – Nordic Circle of Artistic Management.
SITE är aktiv samarbetspart inom Transit kulturinkubator.

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk kulturfond och Kulturkontakt NORD.