Nea Landin & Gabriel Widing – Mobilized

posted in: Aktuellt | 0

Mobilized – An essay pretending to be a game

Lördag 15 juni kl 19:00 – 20:00, Blackbox

Föranmäl dig här!

Språk: Engelska

Koncept, koreografi, kod: Nea Landin & Gabriel Widing
Ljudbild: Scott Cazan
Ljusdesign: Casper Törneman

Mobilized är en deltagande föreställning om makt, mobilanvändning, sociala medier och kollektiv rörelse. Publikens kroppar och fantasier formar koreografin när deras telefoner guidar dem genom föreställningens konstruerade verklighet. Formatet bygger på enkla instruktioner och val som poppar upp på skärmen genom text, bild och ljud. Dessa instruktioner bildar olika situationer och rörelser för deltagarna att lekfullt utforska.

Inga förkunskaper krävs, bara din _laddade_ smartphone!

Nea Landin

Nea arbetar med koreografi som expanderat koncept, ofta i kombination med andra konstformer såsom programmering, text och skulptur. Konstnärligt utforskar hon fantasi och meningsskapande i den digitala tidsåldern och rör sig främst inom teman om mänsklig digital närvaro och dess påverkan på kropp, sinne och relationer.

Gabriel Widing

Gabriel är regissör med speciellt fokus på deltagande verk. Hans konstnärliga arbete sker ofta genom scenkonstkollektivet Nyxxx och hans praktik kretsar kring att utveckla metoder för rollspels- och deltagarbaserade performativa situationer, t.ex. genom kollektivt skrivande, spel och performance.Mobilized – An essay pretending to be a game

Saturday June 15, 19:00 – 20:00, Blackbox

Register here!

Language: English
Concept, choreography, code: Nea Landin & Gabriel Widing
Soundscape: Scott Cazan
Light design: Casper Törneman


Mobilized is a participatory performance exploring power, smartphone use, social media and collective movements. The audience’s private phones guide them through the constructed reality of the piece as their bodies and fantasies shape the choreography. The format is based on simple instructions and choices that appear on the screen through text, image and sound. These instructions form various situations and movements for the participants to playfully engage within. 


No previous experience needed, just your _charged_ smartphone! 

Nea Landin
Nea works with choreography as an expanded concept, often in combination with other art forms such as computer programming, text and sculpture. Artistically, she explores fantasy and meaning-making in the digitized age, mainly moving within themes of human digital presence and its affects on body, mind and relationships. 

Gabriel Widing
Gabriel is a director and game designer with a focus on participatory works. He is part of the performance collective Nyxxx and his practice revolves around developing methods for role playing and participatory situations, for example through collective writing, games and performance.