Open Call: Inkubator/årsresidens för scenkonstnärer 2024-2025

posted in: Aktuellt | 0

SITE Inkubator/Årsresidens för scenkonstnärer 2024-2025

SITE erbjuder ett antal residensplatser för scenkonstnärer som under ett års tid får stöd i att utveckla sin konstnärliga verksamhet och organisation samt en bas i våra lokaler i Farsta. Residensåret löper från 1 september 2024 till 31 augusti 2025.

I SITE Inkubator/Årsresidens får du:

 • Arbetsplats på SITE: delat kontor med tillgång till bokningsbara mötesrum.
 • Studiotid på SITE: 2 förbokningsbara dagar under residensåret i SITEs stora eller lilla studio, samt eventuell ytterligare ledig tid i studios med en veckas varsel.
 • Rådgivning från oss på SITE, individuellt utifrån behov.
 • Workshops i verksamhetsutveckling, ansökningar, hållbarhetsarbete m.m.
 • Synliggörande av din verksamhet i SITEs kommunikationskanaler.
 • Medverkan vid SITE/Specific Festival 2025.

Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar konstnärer som:

 • Är på väg att etablera sig eller är i en utvecklingsfas i sin verksamhet.
 • Har ett behov av rådgivning och en fysisk arbetsplats i form av kontor.
 • Ämnar närvara på plats i Farsta och kontinuerligt delta i SITEs verksamhet.

Så söker du:
Beskriv din konstnärliga verksamhet samt hur du vill använda ditt möjliga år på SITE, max 1 A4. Bifoga även ditt CV. Skicka din ansökan till apply@sitesweden.se  senast 27 mars 2024.

Besked ges till sökande senast 8 maj 2024.

För frågor kring denna ansökan, maila till info@sitesweden.se


SITE Incubator/One-Year-Residency for Performing Artists 2024-2025

SITE offers a number of one-year-residencies to artists working in the Performing Arts field. The residency offers both a workspace at SITE in Farsta and support in developing your organizational and production management skills. The residency year runs from September 1 2024 to August 31 2025.

SITE Incubator/One-year-residency offers you:

 • Workplace at SITE: shared office with access to bookable meeting rooms.
 • Studio time at SITE: 2 days can be pre-booked during the residency year in SITE’s large or small studio, as well as any additional free time in studios with one week’s notice.
 • Advice and coaching from SITE, individually and in group sessions.
 • Workshops in business development, applications, sustainability work etc.
 • Promotion of your business in SITE’s communication channels.
 • Possibility to present your work at SITE/Specific Festival 2025.

Selection is done by SITE’s Artistic Advisory Group with a priority for artists who:

 • Are about to establish themselves or are in a development phase in their career.
 • Has a need for advice and a physical workplace in the form of an office
 • Intends to be present in Farsta and continuously participate in SITE’s activities.

How to apply:

Describe your artistic background and activity and how you want to use your possible year at SITE. You can submit the application as text (max. 1 A4 page). Also attach your CV.

Send your application to apply@sitesweden.se  by March 27 2024 he latest.

Selection will be presented by May 8 2024 the latest.

For questions regarding this application, send an email to info@sitesweden.se