Open Call: Inkubator/Årsresidens för producenter 2023-2024

posted in: Aktuellt | 0

*Scroll down for English version*

Open Call: Årsresidens för producenter 2023-2024 

OBS! Utlysningen är förlängd. Sista ansökningsdag 24 mars.

SITE erbjuder ett antal residensplatser för frilansande producenter med en önskan att arbeta inom det fria scenkonstfältet.  Under ett års tid får ni en bas i våra lokaler i Farsta samt stöd i att utveckla er verksamhet. 

I SITE Inkubator/Producentateljén får du: 

 • Arbetsplats på SITE: delat kontor med tillgång till bokningsbara mötesrum.
 • Rådgivning och coachning från oss på SITE, individuellt och i grupp.
 • Synliggörande av din verksamhet i SITEs kommunikationskanaler.
 • Workshops i verksamhetsutveckling, ansökningar, hållbarhetsarbete m.m.
 • Möjlighet att presentera ditt arbete under året samt utforma en programpunkt på SITE/Specific Festival 2024.

 Urval till platserna görs av SITE och prioriterar producenter som: 

 • Har en önskan att arbeta som producent inom det fria scenkonstfältet.
 • Har ett behov av en fysisk arbetsplats och ett kollegialt sammanhang.
 • Ämnar närvara på plats i Farsta och kontinuerligt delta i SITEs verksamhet.

Så söker du: 
Beskriv din verksamhet samt hur du vill använda ditt möjliga år på SITE, max 1 A4 sida. Bifoga även ditt CV. Skicka din ansökan till apply@sitesweden.se senast 24 mars 2023. Vid behov kommer vi att be om en personlig intervju. 

Besked ges senast 1 maj 2023. 
Frågor: info@sitesweden.se 

Residensåret löper 1 september 2023 till 30 augusti 2024 och är en del av SITEs arbete med NB8 Circle – nordiskt mentorprogram för producenter. 


Open Call: One-Year-Residency for Producers 2023-2024 

Please note! This open call has been extended. Applications are accepted until March 24.

SITE offers a number of one-year-residencies for freelance producers with a desire to work in the free performing arts field. For one year, you will have a base in our office in Farsta and get support in developing your business. 

SITE Incubator/Producer’s studio offers you: 

 • A workplace at SITE: shared office with access to bookable meeting rooms.
 • Advice and coaching from us at SITE, individually and in groups.
 • Promotion of your business in SITE’s communication channels.
 • Workshops in business development, applications, sustainability work, etc.
 • Possibility to present your work during the year and at SITE/Specific Festival 2024.

Selection is done by SITE with a priority for producers who: 

 • Have a desire to work as a producer in the free performing arts field.
 • Have a need for a physical workplace and a collegial context.
 • Intends to be present in Farsta and participate in SITE’s activities.

How to apply: 

Describe your business and how you want to use your possible year at SITE, max 1 A4 page. Also attach your CV. Send your application to apply@sitesweden.se by March 24 2023 the latest. If needed, we will invite you to a personal interview. 

Notification will be given by May 1 2023 the latest. 

Questions: info@sitesweden.se 

The residency year runs from September 1 2023 to August 30 2024 and is part of SITE’s work with NB8 Circle – Nordic mentoring program for producers.