Utlysning: SITE Produktionsresidens för dans våren 2023

posted in: Aktuellt | 0

SITE erbjuder ett produktionsresidens för dans i Farsta, Stockholm. Residenset vänder sig till en koreograf, organiserad grupp eller konstellation av scenkonstnärer som är redo att gå in i färdigställandet av en produktion för en större scen/blackbox.

Residenset innehåller:
⁃ 5 veckors studiotid på SITE varav 2-3 veckor i blackbox för slutrepetitioner och föreställningar.
⁃ Produktionsmedel om totalt 150 000 SEK att disponera för arvoden till medverkande/team.
⁃ Budget för eventuella resor, boende och traktamenten om 50 000 SEK.
⁃ Teknisk projektledning från SITE, föreställningstekniker, samt en mindre budget för hyra av teknik.
⁃ Tillgång till kontor, mötesrum och rådgivning från SITE under residensperioden.
⁃ Marknadsföring i SITEs nätverk samt budget för dokumentation om 20 000 SEK.
⁃ Budget i ovanstående punkter är ramar och planeras i detalj i samverkan med konstnärerna/gruppen.OBS:

Residenset ska ske under perioden vecka 8-13, 20 februari – 2 april, 2023 med avslutande föreställningar under vecka 12 eller 13. Exakta veckor planeras i samråd med gruppen/projektet, men den övergripande tidsramen är inte möjlig att ändra. SITE Blackbox är 14 x 19 meter med 6 meter i takhöjd. Fullständig specifikation finns här

Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar ansökningar från konstnärer/grupper som:
– Har påbörjat arbetet med en produktion/arbetsprocess eller ett projekt tillsammans utifrån en tydligt formulerad idé och är redo att gå till publik premiär i slutet av residenset.
– Vill och har behov av att arbeta i blackbox/större format med teknik, ljus, ljud och scenografi.
– Vill skapa en föreställning som kan spela vidare och turnera till stora/mellanstora scener/blackbox efter residensets slut.
– Har eller haft någon form av medfinansiering till projektet/produktionen som ansökan avser.

Så här söker du!
Ansökan ska innehålla: projektbeskrivning om max 2 sidor, namn på samtliga medverkande och konstnärligt team, cv för upphovspersoner/idéägare, tidplan för projektet/produktionen samt en översiktlig budget för hur ni avser disponera produktionsmedlen.Vid behov kommer SITE att be om referenser till tidigare samarbetspartners eller arbetsprover.

Skicka din ansökan till info@sitesweden.se senast 25 september 2022.

Besked ges senast 10 oktober 2022.

Om SITE: SITE är ett produktionshus och en stödstruktur för professionella konstnärer och producenter verksamma inom samtida scenkonst. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt arbete. SITE finns sedan 2018 på Konstverket i Farsta – ett multidisciplinärt produktionshus som drivs av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV.


Open Call: SITE Production residency for dance spring 2023

SITE offers a production residency for dance in Farsta, Stockholm. The residency is aimed at a choreographer, organized group or constellation of performing artists who are ready to move into the completion of a production for a larger stage/black box.

The residency offers you:
⁃ 5 weeks of studio time at SITE, of which 2-3 weeks in the black box for final rehearsals and performances.
⁃ Production funds of a total of SEK 150,000 to dispose of fees for participants/team.
⁃ Budget for possible travel, accommodation and per diems of SEK 50,000.
⁃ Technical project management from SITE, performance technician, and a smaller budget for renting technical equipment.
⁃ Access to offices, meeting rooms and advice from SITE during the residency period.
⁃ Marketing in SITE’s network and budget for documentation of SEK 20,000.
⁃ Budget in the points above are frameworks andwill be planned in detail in collaboration with the artists/group.

The residency must take place during the period week 8-13, February 20 – April 2, 2023 with performances during week 12 or 13. Exact weeks are planned in consultation with the group/project, but the overall time frame cannot be changed. SITE Blackbox is 14 x 19 meters with 6 meters in ceiling height. Complete specification can be found here

Selection is made by SITE Artistic Advisory Group and prioritizes applications from artists/groups who:
– Have started work on a production/work process or a project together based on a clearly formulated idea and are ready to host a public premiere by the end of the residency.
– Want and need to work in black box/larger format with technique, light, sound,  scenography etc.
– Want to create a show that can play on and tour to large/medium-sized stages/black boxes after the residency ends.
– Have or have had any form of co-funding for the project/production to which the application relates.

How to apply!
The application must contain: a project description of a maximum of 2 pages, names of all participants and artistic team, CV for creators/idea authors, time plan for the project/production and an overview budget for how you intend to use the production funds. If necessary, SITE will ask for references to previous collaboration partners or work samples.

Send your application to info@sitesweden.se by September 25th 2022 the latest.

Selection will be presented latest October 10th, 2022.

About SITE: SITE is a production space for contemporary performing arts, focusing on dance. Together with Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV, we established Konstverket, a 3700 sqm interdisciplinary production house for Arts production in Farsta.  SITE works with professional emerging artists and develops projects that strengthen the field, as well as provide services such as studio, office, residencies and free guidance for young or developing performing artists to increase their skills in artistic production and management.